Projekt

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

Logo Rzeczypospolitej Polskiej

Logo NCBR

Logo Unii Europejskiej

 

Tytuł projektu: „Opracowanie i demonstracja zunifikowanej technologii przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającymi urządzeniami dokującymi lub transportowymi, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych”.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1169/19-00 z dnia 28.05.2020 r.

Streszczenie projektu:
W ramach projektu realizowanego przez konsorcjum firm Alkor Sp. z o.o. oraz Safe Co. LTD. Sp. z o.o. zostanie opracowana i zademonstrowana zunifikowana technologia przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającą platformą dokującą, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych.
Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach jako prace rozwojowe. W etapie pierwszym zostaną zrealizowane prace projektowe a w dwóch pozostałych etapach eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt będzie realizowany przez Konsorcjantów posiadających komplementarne kompetencje i duże doświadczenie w branży stoczniowej. Zespół B+R składa się również z naukowców wywodzących się z Politechniki Gdańskiej oraz podwykonawcy dysponującego doświadczoną kadrą naukowo-techniczną.
W wyniku realizacji projektu Konsorcjanci wprowadzą na rynek innowacyjną usługę przemieszczania wielkogabarytowych konstrukcji z lądu na wodę i z wody na ląd. Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu pozycji konkurencyjnej Konsorcjantów oraz rozwoju polskiego sektora stoczniowego.

Prace rozwojowe dotyczyć będą:

  1. Przeprowadzenia analiz, w tym analiz numerycznych oraz symulacji w celu opracowania koncepcji dokowania z wykorzystaniem platform SPMT na jednostce pływającej platformy dokującej (dalej nazywanej w skrócie PPD) wraz z uwzględnieniem transportu zadokowanych konstrukcji.
  2. Opracowania dokumentacji projektowej prototypu PPD, prototypu pomostu transportowego oraz stworzenia oprogramowania wykorzystującego zautomatyzowane algorytmy obliczeniowe.
  3. Stworzenia i przetestowania w warunkach rzeczywistych prototypów - pływającej platformy dokującej oraz pomostu transportowego.

 

Rezultatem projektu będzie m.in.:

  1. Innowacyjna pływająca platforma dokująca umożliwiająca transport wielkogabarytowych konstrukcji z lądu na wodę i z wody na ląd.
  2. Wzrost bezpieczeństwa procesów przesuwania ładunku na lądzie dzięki zastosowaniu rozwiązań zapewniających wysoką manewrowość na nierównym terenie.
  3. Zapewnienie wykonywania transportu ciężkich konstrukcji z lądu na wodę oraz z wody na ląd na nabrzeżach o niskiej dopuszczalnej obciążalności.
  4. Skrócenie czasu wykonywania operacji dokowania/wydokowania jednostek.
  5. Implementacja w firmach Konsorcjum zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych przy wykorzystaniu oprogramowaniu służącego do planowania, wyceny, sterowania i kontroli bezpieczeństwa procesu przemieszczania konstrukcji.

Okres realizacji projektu: 2020.06.01 – 2022.12.31

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 23 961 538,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 584 615,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka nr 6/1.1.1/2019.